1.Hur hamnade vi här?

Har du någon koll på vad som hänt i världen de senaste 20 åren?  Det första Globala målet handlar om att utrota extrem fattigdom i världen och följer på arbetet med Millenniemålen. Tvärtemot vad många tror har det skett en enorm utveckling i världen de senaste 20 åren. Vad vet du om utvecklingen?

HUR HAR DEN EXTREMA FATTIGDOMEN (Andelen av världens befolkning som lever under $1,90 / dag) UTVECKLATS SEDAN 1980?
RITA DIN LINJE I GRAFEN NEDANFÖR

2.HAR DU KOLL PÅ DE GLOBALA MÅLEN?

Under de 17 Globala målen finns 169 delmål. Kan du para ihop delmål med rätt mål?
KLICKA PÅ DET GLOBALA MÅL DU TROR ATT DETTA DELMÅL HÖR IHOP MED:

Delmål: “Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.”

Attans. Rätt svar ska vara:Sustainable Cities and Communities

 • No Poverty
 • Zero Hunger
 • Good Health and Well-being
 • Quality Education
 • Gender Equality
 • Clean Water and Sanitation
 • Affordable and Clean Energy
 • Decent Jobs and Economic Growth
 • Industry, Innovation and Infrastructure
 • Reduced Inequalities
 • Sustainable Cities and Communities
 • Responsible Consumption and Production
 • Climate Action
 • Life Below Water
 • Life on Land
 • Peace and Justice - Strong Institutions
 • Partnerships for the Goals

3.SVERIGE OCH DE GLOBALA MÅLEN

Vad spelar de Globala målen för roll för oss häruppe i norr? Vilka mål är viktigast för förbättring inom Sverige och hur kan Sverige bidra globalt?

Stockholm Environment Institute har gjort en snabbutvärdering av vilka mål som är mest relevanta inom Sverige. Utvärderingen lägger särskilt stor vikt vid:

 • mål som rör socioekonomiska och miljömässiga förhållanden som är direkt relevanta för svenska förhållanden
 • mål där Sverige relativt sett har mycket arbete kvar att göra

Varför är just de här målen viktigast?
Klicka för att läsa mer.

 • No Poverty
  No Poverty

  Varför är Mål 1 särskilt viktigt för Sverige?

 • Zero Hunger
  Zero Hunger

  Varför är Mål 2 särskilt viktigt för Sverige?

 • Good Health and Well-being
  Good Health and Well-being

  Varför är Mål 3 särskilt viktigt för Sverige?

 • Quality Education
  Quality Education

  Varför är Mål 4 särskilt viktigt för Sverige?

  I Sverige är tillgången till utbildning god för bägge könen men svenska studenters resultat i PISA (Programme for International Student Assessment från OECD) är under OECD:s genomsitt. Enligt OECD:s PIAAC-studie (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) behöver Sverige satsa ytterligare på utbildning för att "bibehålla eller öka antalet ungdomar och vuxna med relevanta kunskaper för att delta på arbetsmarknaden."

 • Gender Equality
  Gender Equality

  Varför är Mål 5 särskilt viktigt för Sverige?

 • Clean Water and Sanitation
  Clean Water and Sanitation

  Varför är Mål 6 särskilt viktigt för Sverige?

 • Affordable and Clean Energy
  Affordable and Clean Energy

  Varför är Mål 7 särskilt viktigt för Sverige?

 • Decent Jobs and Economic Growth
  Decent Jobs and Economic Growth

  Varför är Mål 8 särskilt viktigt för Sverige?

  År 2014 hade Sverige en högre arbetslöshet (7,9%) än OECD:s genomsnitt (7,3%). Särskilt ungdomsarbetslösheten var hög (23.6%). Samtidigt visar Eurostats statistik att Sverige har en hög andel av den totala befolkningen i åldrarna 15-74 år som arbetar (66,2%). Kvinnor tjänar i genomsnitt 86,8% av vad män gör (2014). Sverige har en tradition av att skydda arbetares rättigheter och arbeta för säkra arbetsplatser men sedan 2008 har flera fall av utnyttjande av migrantarbetare uppmärksammats.

 • Industry, Innovation and Infrastructure
  Industry, Innovation and Infrastructure

  Varför är Mål 9 särskilt viktigt för Sverige?

 • Reduced Inequalities
  Reduced Inequalities

  Varför är Mål 10 särskilt viktigt för Sverige?

  Sverige är ett av de länder med lägst inkomstskillnader inom OECD, med en s.k. Gini-koefficient på 0,27. Inkomstskillnaderna har dock ökat mest i hela OECD under perioden 1985-2010. Sedan mitten på 90-talet har inkomstökningarna varit mindre för de 60% av befolkningen som tjänar minst. Sverige har också stora utmaningar vad gäller social, politisk och ekonomisk integrering av invandrare.

 • Sustainable Cities and Communities
  Sustainable Cities and Communities

  Varför är Mål 11 särskilt viktigt för Sverige?

 • Responsible Consumption and Production
  Responsible Consumption and Production

  Varför är Mål 12 särskilt viktigt för Sverige?

  Liksom andra höginkomstländer arbetar Sverige inte tilläckligt fokuserat med att reducera effekterna av konsumtion i internationella leverantörsled. Sverige har tydlig lagstiftning vad gäller inhemsk produktion, men nuvarande målsättningar kommer inte att nås med nuvarande trender inom luftföroreningar och kemikalieanvändning.

 • Climate Action
  Climate Action

  Varför är Mål 13 särskilt viktigt för Sverige?

  Koldioxidutsläppen inom Sverige har minskat och i högre grad frikopplats från ekonomisk tillväxt men nuvarande trender kommer inte räcka till för att nå den begränsning som t.ex. målet till 2050 anger. Dessutom har den del av koldioxidutsläppen som ingår i internationell handel med varor ökat markant under senare år.

 • Life Below Water
  Life Below Water

  Varför är Mål 14 särskilt viktigt för Sverige?

  Övergödning och överfiskning fortsätter att vara stora utmaningar trots interventioner. Östersjön är ett särskilt problemområde där interventioner ännu ej lett till synliga sänkningar av halterna av skadliga kemikalier.

 • Life on Land
  Life on Land

  Varför är Mål 15 särskilt viktigt för Sverige?

 • Peace and Justice - Strong Institutions
  Peace and Justice - Strong Institutions

  Varför är Mål 16 särskilt viktigt för Sverige?

 • Partnerships for the Goals
  Partnerships for the Goals

  Varför är Mål 17 särskilt viktigt för Sverige?

4.Vad tycker du?

Vilka 3 mål tycker du är viktigast för utvecklingen i Sverige?

 • No Poverty
 • Zero Hunger
 • Good Health and Well-being
 • Quality Education
 • Gender Equality
 • Clean Water and Sanitation
 • Affordable and Clean Energy
 • Decent Jobs and Economic Growth
 • Industry, Innovation and Infrastructure
 • Reduced Inequalities
 • Sustainable Cities and Communities
 • Responsible Consumption and Production
 • Climate Action
 • Life Below Water
 • Life on Land
 • Peace and Justice - Strong Institutions
 • Partnerships for the Goals

5.Finansiering

OK, och vad kommer det här ambitiösa paketet att kosta per år?

UNSDSN (FN:s universitetsdrivna nätverk för att ta fram lösningar för hållbar utveckling) har gjort en preliminär analys av vad det kommer att kosta att finansiera de Globala målen. Analysen antyder att det är möjligt att finansiera de Globala målen med tillgängliga resurser men att det kräver politisk vilja och strategiskt arbete för att nå fram.

UNSDSN:s estimat ska tas med en nypa salt, men ungefär i vilken storleksordning ligger finansieringskostnaden per år?

Ungefär 700 miljarder kronor per år (Bill Gates förmögenhet)

6.I mål!

Bra jobbat!

Den här interaktiva webbsidan stöds av Sida genom utlysningen Alla kan bidra till de Globala målen.

Utvecklad av Data Act Lab i samarbete med Lapidus Interactive (kodbas och konceptutveckling). Vi tar tacksamt emot dina synpunkter: